lunes, 22 de julio de 2013

¿queremos lago u oro?

Paperblog     DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2013 Páx. 25539
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ACORDO do 19 de febreiro de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que
se somete a información pública a solicitude do permiso de exploración mineira
Lago II, número 6056.
Para os efectos previstos no artigo 21 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da
minaría de Galicia (DOG nº 109), sométese a información pública a solicitude do permiso
de exploración que se cita:
Solicitante: Goldquest Ibérica, S.L.
Domicilio social: rolda Norte, 7 piso 23-A (Torre de la Rosaleda), 24400 Ponferrada (León).
Denominación: Lago II.
Número: 6056.
Situación: concellos da Fonsagrada, Baleira, Baralla e Becerreá.
Cuadrículas mineiras: 396.
Recurso: cinc, cobre, ouro, prata e chumbo.
A designación do terreo é a seguinte:
Vértice Lonxitude Latitude
1 -7° 09’ 00” 42° 54’ 00”
2 -7° 13’ 00” 42° 54’ 00”
3 -7° 13’ 00” 43° 05’ 00”
4 -7° 09’ 00” 43° 05’ 00”
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar
o expediente e presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, situado na rolda da
Muralla 70, 27071 Lugo, no prazo de trinta días, a partir da última publicación.
Lugo, 19 de febreiro de 2013
José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo
CVE-DOG: nuc4uou5-j633-d6g0-ull2-qyjch8pxwbl0

No hay comentarios:

Publicar un comentario